Here are some samples to try. They should crack fairly quickly…

andi:50.jPgLzVirkc
jason:50YHuxoCN9Jkc
mzlatkova:50CPlMDLT06yY
summer:50C6B0oz0HWzo
stelios:50nq4RV/NVU0I
zamyla:50i2t3sOSAZtk